Przetargi na prace na rzecz KSM 2019-01-31

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, Tel. 33/816-22-36, ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na:
1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego przy ul. Pięciu Stawów 11 w Bielsku-Białej,
2) wymianę (dostawę i montaż) wentylatorów wentylacji mechanicznej w budynkach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w 2019 r., z opcjonalną wymianą wentylatorów mechanicznych w latach 2020-2021,
3) roczne przeglądy techniczne 50 budynków mieszkalnych oraz pawilonu handlowego w 2019 r. z opcjonalnym wykonaniem pięcioletnich  i rocznych przeglądów technicznych 53 budynków mieszkalnych w latach 2020-2021 wraz z rocznym przeglądem pawilonów handlowych (bez przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i wentylacji),
4) wymianę grzejników instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
5) wykonanie robót drenarskich oraz izolacje przeciwwilgociowe budynków Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
6) sprzątanie budynków i  terenów przyległych do budynków w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
7) przeglądy okresowe instalacji elektrycznej w budynkach należących do Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
8) bieżącą obsługę w zakresie robót elektrycznych w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
9) bieżącą obsługę w zakresie  instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji kanalizacji ściekowej i deszczowej w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
10) przeglądy, naprawy serwisowe i utrzymanie w ciągłej gotowości systemów instalacji oddymiania w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
11) przeglądy i naprawy serwisowe urządzeń wentylacji  hybrydowej w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.
Dla przetargu w pkt. 1 wymagana jest wpłata wadium w wysokości 120 000,00 zł.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień dostępne będą od dnia 04.02.2019 r. - bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce pliki - link do specyfikacji. Specyfikacje w formie papierowej, za odpłatnością podaną poniżej.
Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490:
-  dla pkt. 1 w wysokości 50,00 zł/za specyfikację,
-  dla pkt. 2-11 w wysokości 20,00 zł/za każdą ze specyfikacji z osobna,  
Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2019 r.  do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.